Huishan Wan

Huishan  Wan Photo

Huishan Wan

Assistant Professor
Accountancy
Contact Information

CBA 377
P.O. Box 880488
Lincoln, NE 68588-0488
Phone: +1-402-472-6055
Fax: +1-402-472-4100
hwan2@unl.edu